صادرات و واردات

صادرات و واردات

صادرات به عنوان يک عنصر موثر و کليدي در توسعه اقتصادي کشور محسوب شده است و بر آمادگي زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي جهت بکارگيري استراتژي هاي صادراتي تأکيد گرديده است. توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري در آن حاصل نمي شود مگر با ايجاد يک راهبرد مشخص و پايدار صادراتي.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با ديگران است. صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي کشور است که از فروش توليدات يا خدمات به کشورهاي ديگر براي کسب درآمد ارزي حاصل مي شود و در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي کمک شاياني مي نمايد.

صادرات نيازمند حرفه اي شدن است ، در بازارهاي جهاني فرصت ها به ندرت بدست مي آيد و به سرعت از بين مي رود. صادرات يعني بازاريابي فرامرزي يعني حرکت در آن سوي مرزهاي ملي که از نظر فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اقليمي با ما فرق دارند و لذا شيوه هاي برخورد ما هم بايد متناسب با آن باشد. اصول بازاريابي در تمام دنيا يکي است ولي شرايط محيطي و فرهنگي فرق دارد.

بطور کلي مي توان گفت: صادرات و واردات يک سيستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بايستي با هم فعاليت کنند تا سيستم بخوبي کار کند.

بازرگانی آریامس با داشتن سابقه ای درخشان در امر صادرات و واردات آماده همکاری با شما مشتریان محترم میباشد.