سرمایه گذاری عمان در پروژه راه آهن پاکستان

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنعت عمان و فرماندار استان پنجاب در پاکستان در مورد چشم انداز همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو کردند و موضوع مشوق های سرمایه گذاری در دو کشور در زمینه گردشگری، کشاورزی، آموزشی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.
در همین حال، تفاهم نامه ای بین شرکت سرمایه گذاری انور آسیا و راه آهن پاکستان به امضا رسید که به موجب آن، شرکت عمانی برای ایجاد بخشی از پروژه راه آهن که مناطق پاکستان را در چهار مرحله به هم متصل می کند، کمک مالی خواهد کرد.

 

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنعت عمان و فرماندار استان پنجاب در پاکستان در مورد چشم انداز همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو کردند و موضوع مشوق های سرمایه گذاری در دو کشور در زمینه گردشگری، کشاورزی، آموزشی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.
در همین حال، تفاهم نامه ای بین شرکت سرمایه گذاری انور آسیا و راه آهن پاکستان به امضا رسید که به موجب آن، شرکت عمانی برای ایجاد بخشی از پروژه راه آهن که مناطق پاکستان را در چهار مرحله به هم متصل می کند، کمک مالی خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنعت عمان و فرماندار استان پنجاب در پاکستان در مورد چشم انداز همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو کردند و موضوع مشوق های سرمایه گذاری در دو کشور در زمینه گردشگری، کشاورزی، آموزشی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.
در همین حال، تفاهم نامه ای بین شرکت سرمایه گذاری انور آسیا و راه آهن پاکستان به امضا رسید که به موجب آن، شرکت عمانی برای ایجاد بخشی از پروژه راه آهن که مناطق پاکستان را در چهار مرحله به هم متصل می کند، کمک مالی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید