شرکت بازرگانی آریامس
سعیدبخشی- نمایشگاه کشاورزی بحرین 210 در کنار وزیر کشاورزی بحرین
سعید بخشی، نمایشگاه دبی2010
سعیدبخشی نمایشگاه مواد غذایی در کنار وزیر عمان
سعید بخشی-تقدیر سفیر سابق ایران از مهندس بخشی مدیرعامل مجموعه آریامس
سعیدبخشی-سمینار تجارت با کشورهای عمان و قطر-با موضوع-(دنیای اقتصاد)
سعید بخشی-سمینار تجارت با کشور عمان - اتاق بازرگانی مشهد
سعید بخشی-تجارت با عمان- اتاق شیراز
سعید بخشی- نشست و نمایشگاه تجاری صنایع ساختمانی ایران با عراق قطر و عمان-  سازمان صنعت و معدن تجارت تهران
سعیدبخشی- تجارت با کشور عمان -اتاق بازرگانی اراک
سعیدبخشی-سمینار تجارت با عمان - اتاق ایران
سعیدبخشی-سمینار تجارت با کشور عمان- اتاق بازرگانی یاسوج