آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (یکم تیر 99)

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

آخرین اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن  (یکم تیر 99)

♦️کلیه اصلاحیه ها و الحاقیه های قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تا کنون، با ذکر مستند و زمان اجرای هر یک، به تفکیک طی جدولی نشان داده شده است♦️

دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید