بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
13
مارس
بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه
دسته بندی

بهشت اقتصاد عمان با تحریم نفت روسیه تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی می شود و عمان به عنوان یک تولیدکننده نفت می تواند شاهد مازاد بودجه بی سابقه در سال…