روابط ایران و عمان
22
مه
روابط ایران و عمان
دسته بندی

روابط ایران و عمان سلطان نشین عمان و جمهوری اسلامی ایران دارای روابط ریشه دار تاریخی هستند که طی 50 سال گذشته با همکاری مشترک، منافع متقابل و حسن همجواری تقویت شده است….