شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
10
ژانویه
شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان
دسته بندی

شرایط اخذ اقامت ده ساله عمان وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه گذاری به 26 سرمایه گذار خارجی کارت اقامت ده ساله سرمایه گذاری عمان را اعطا کرد. شرایط اخذ اقامت ده سال:…